Algemene voorwaarden

  1. Afwijkend van Art. 1583 van het Burgerlijk Wetboek, wordt overeengekomen dat de koper slechts definitief eigenaar wordt van het gekochte goed na volledige betaling.
  2. Alle geschillen zullen behandeld worden door de rechtbanken van Namen in Belgďe.
  3. De firma erkend geen enkele wijziging aan onderhavig kontrakt. Er wordt geen rekening behouden met beloften of overeenkomsten tegenstrijdig met onderhavig kontrakt, die niet schriftelijk door de firma Labeltec-Salmon worden bevestigd, na levering.
  4. Klachten moeten rechtstreeks per aangetekend brief aan de firma worden gericht binnen de vijf dagen na de levering.
  5. Waarborg : de toestellen zijn gewaarborgd 1 jaar voor de beroeps-materieel en 2 jaar op de huiselijke materieel tegen de fabrikatiefout of grondstofgebrek.
  6. Het verkoop is een vaste verbintenis. De leveringstermijnen kunnen tegen de firma niet gewaakt worden.
  7. Geen bestelling annulatie is aangenomen behalve tegen een schadeloostelling die 40 % van de bestelling telt meer de vervoerkosten en administratieve kosten (12,5 €).
  8. Al de te betalen bedragen die niet betaald zijn na 30 dagen na de verzending van de faktuur zijn verhoogd met een maandelijk interest van 0,75 % en de toepassing van de strafrechtelijke clausus die vast en onbehandeld is op de hoogte van 10 % van het globale bedrag met een minimum van 12,5 € voor de administratieve kosten.
  9. De aangaander herkent de algemene voorwaarden zonder voorbehouding en aanvaardt ze.

 

Wettelijke vermeldingen

Binnen 14 dagen te rekenen van de dag die volgt op die van de ondertekening van dit contract, heeft de consument het recht om zonder kosten van zijn aankoop af te zien, op voorwaarde dat hij de verkoper hiervan bij een ter post aangetekende brief op de hoogte brengt. Elk beding waarbij de consument aan dit recht zou verzaken, is neitig. Wat betreft het in acht nemen van de termijn, is het voldoende dat de kennisgeving verstuurd wordt voor het verstrijken van deze termijn. Deze laatste vermelding is voorgeschreven op straffe van nietigheid van de overeenkomst.